Những ghi nhớ khi có sếp mới đến

Khi có sếp mới – ghi nhớ 2: chủ động thiết lập mối quan hệ. Hãy quan sát khuynh hướng áp ...

    Sự dịch chuyển của công nghiệp Nhật Bản

    Để sản xuẫt chẩt bán dẫn cao cấp hơn nữa cần phải có các thiết bị chế tạo chất bán dẫn và cả một hệ ...
      Load More